€49.50

I 150 år har Airisto Segelsällskap varit en institution inom finländsk segelsport. Det började med kappseglingsarrangemang på Erstan. Sedan följde utvecklande av praktiska, säkra och snabba segelbåtar. I början tog man också initiativ till att utveckla säkrare allmogebåtar för skärgårdsborna.

För båtfolk i Åbo har ASS varit en länk som förenat generationer med ett gemensamt intresse för segling och skärgård. Tack vare driftiga kommodorer, aktiva långfärdsseglare, skickliga kappseglare, kreativa båtkonstruktörer och åtskilliga frivilliga insatser har ASS på ett bestående sätt fört in Åbo och Finland på båtsportens karta.

Följ med på en långfärd i ord och bild genom 150 år från autonomins tid till jubileumsregattan på Erstan i juli 2015. Föreliggande jubileumsbok bygger på såväl befintligt som på nyskrivet material och den har tillkommit som frivilligarbete inom det sällskap den skildrar.

Den första halvan av boken ägnas det första seklet och den andra halvan de senaste femtio åren. Avsnittet om sällskapets hundra första år (1865–1965) utgörs huvudsakligen av existerande vetande. I sällskapets hundraårshistorik 1965 ingick nämligen en mycket utförlig skildring av sällskapets historia, författad av pol.mag. Göran-Fredrik Mustelin (1920–2007) – med all sannolikhet sällskapets genom tiderna mest hängivna medlem. Denna skildring utgör i sin här bearbetade form sällskapets historia intill år 1965.

Den varsamma redigeringen av Göran-Fredrik Mustelins text om de hundra första åren har gjorts av Stig Röberg och Kasper Westerlund. Genom att publicera ”Musses” text i redigerad form har redaktionen velat ge rättvisa åt den fina texten som aldrig egentligen getts någon större spridning utanför den egna medlemskåren och som av trycktekniska och ekonomiska orsaker inte kom till sin rätt. Texten har i sin nya skepnad i denna utgåva försetts med ett stort antal, till stor del aldrig publicerade illustrationer som kompletterats med nyskrivna bildtexter.

Avsnittet om de senaste femtio åren bygger däremot på nyskrivet material och det har författats av aktiva inom sällskapet och byggts upp kring tematiska artiklar som behandlar viktiga delområden av sällskapets mångskiftande verksamhet. Redaktionens ambition har även varit att i skrift dokumentera jubileumsåret och den mångfald av aktiviteter detta omfattade. Som ett slags register eller lathund ingår i slutet av boken en översikt av de viktigaste händelserna under alla de 150 år som sällskapets verksamhet omspänner.

Strävan har genomgående varit att i så hög grad som möjligt utnyttja den unika bildskatt sällskapet äger. Under arbetets gång har vi kunnat konstatera att materialet är enastående och att källmaterial, framförallt i form av fotografier, finns näst intill i överflöd. Arbetet med att välja ut bilder har huvudsakligen skötts av Pirkka Leino.