Christian Sundgren: Ada Thilén och hennes landskap

ISBN 9789527224694

Christian Sundgren presenterar landskaps- och porträttmålaren Ada Thilén (1852 - 1933) och hennes roll i kvinnornas kamp för att hävda sig som yrkeskonstnärer. Ada har hamnat i skuggan av sina mer kända målarsystrar trots att hon i mångt och mycket var den som höll ihop kärntruppen. Brevväxlingen mellan Ada och målarsystrarna avslöjar hur engagerade och initierade de var i aktuella samhällsfrågor under de turbulenta åren kring sekelskiftet 1900.

Landskapsmålningarna, porträtten och skisserna i boken berättar om Adas talang och produktion, om en värdig konstnär under konstens guldålder i Finland.

Olav S Melin: Det fria ordets fyrvaktare

ISBN 9789527224618

Det har inte saknats utmaningar för tidningspressen under de drygt 250 år som en tidning på svenska utkommit i Finland. Under storfurstendömets dagar på 1800-talet gällde det att försvara den nyvunna yttrandefriheten. En utmaning var det också att slå vakt om den svenskspråkiga tidningspressens existensberättigande. Fennomanernas förvanskade citat ”ett språk ett land” ställde det finska mot det svenska och motsättningarna mellan språkgrupperna skärptes.

1900-talets stora omvälvningar var en prövotid för tidningspressen. Under inbördeskriget var de flesta tidningarna förbjudna, vilket kan ha varit en orsak till att motsättningarna i samhället kom i dagen först efter kriget.

Under 1920-och 30-talen fann rasistiska strömningar gehör i en del svenska kretsar och återspeglades i tidningspressen. Efterkrigstiden var ur pressfrihetssynpunkt en dyster period. Under 1970-talet kulminerade självcensuren inom tidningspressen, de svenskspråkiga inte undantagna.

Digitaliseringen under 2000-talet har för mycket gott med sig, inte bara teknologiskt utan också sett ur ett demokratiskt perspektiv.

Förändringen från papper- till digitalutgivning har på finlandssvenskt håll inte förlöpt helt smärtfritt. De digitala upplagorna har fått fler läsare, men antalet prenumeranter har inte ökat i samma utsträckning.